Magic Point Header Lite

Please update your Flash Player to view content.

                                                                                                                                                                     


Algemeen


ALGEMENE VOORWAARDEN EN DISCLAIMER

LEVERINGEN KONINKLIJKE KWEKERIJEN H.A. VERSCHUREN & ZONEN: 
Levering volgens HBN-voorwaarden 2008. Klik hier voor download.

DISCLAIMER
Ondanks de constante zorg en aandacht die Koninklijke Kwekerijen H.A. Verschuren & Zonen aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Koninklijke Kwekerijen H.A. Verschuren & Zonen (ook niet via een eigen netwerk).

Koninklijke Kwekerijen H.A. Verschuren & Zonen kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Koninklijke Kwekerijen H.A. Verschuren & Zonen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, neem dan contact op met Koninklijke Kwekerijen H.A. Verschuren & Zonen.